یک تجربه: تلاش پیش زمینه موفقیت است

هر چقدر تلاش کنی آش می خوریمدتی است از دوستان دور و نزدیک ام می شنوم تلاش کردن ادامه خواندن “یک تجربه: تلاش پیش زمینه موفقیت است”